Actualitat

Les últimes notícies sobre el món immobiliari

Llei d'arrendaments de finques urbanes d'Andorra

Després de no rebre cap objecció dels consellers generals i grups parlamentaris des de la data de la seva publicació (23 de maig de 2022), el passat 16 de juny es va publicar al BOPA el text consolidat de la Llei d'arrendaments de finques urbanes

El text, de gran utilitat per resoldre dubtes en matèria d'arrendaments de finques urbanes, contempla diferents modificacions de la llei anterior amb un recull de canvis i noves especificacions en matèria de càrregues imposades a la part arrendatària, les fiances, serveis i subministraments, la durada dels arrendaments, arrendaments en locals de negoci, entre altres.

A grans trets i tal com es detalla en la mateixa Llei en el Capítol primer, aquesta regula el règim jurídic dels contractes d’arrendament de finques urbanes, tant les destinades a habitatge, com aquelles que es destinen a l’exercici d’una activitat de comerç, indústria, professional, d’ensenyament, o de qualsevol altra classe.


27/8/2021