Actualitat

Les últimes notícies sobre el món immobiliari

Publicada al BOPA l'actualització dels lloguers per al 2023

El passat de 19 de gener Govern va aprovar la Llei 6/2023 de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania i en matèria d’arrendaments d’habitatge, la qual va entrar en vigor ahir, 6 de febrer, després de la seva publicació al BOPA, tot i que els seus efectes són vigents des del passat 1 de gener de 2023.

La Llei 6/2023 recull un conjunt de mesures encaminades a ajudar el teixit empresarial i social del país, dins de les quals s'inclou una actualització excepcional de les rendes dels contractes d'arrendament per a residència habitual i permanent basada en dos supòsits. 

Article 2. Actualització excepcional de les rendes dels contractes d’arrendament d’habitatge per a residència habitual i permanent

Des de l’1 de gener del 2023 fins al 31 de desembre del 2023, l’actualització de les rendes dels contractes d’arrendament d’habitatge per a residència habitual i permanent, si està pactada en el contracte, ha de fer-se d’acord amb les regles següents:

a) En el cas dels contractes d’arrendament d’habitatge per a residència habitual i permanent la durada mínima dels quals ha vençut i que estan en situació de pròrroga tàcita o forçosa des del 31 de desembre del 2022 o amb anterioritat, l’import de la renda vigent en la data en què neix el dret de revisió es pot incrementar fins a un màxim del 5%.

Aquest augment no és aplicable si les parts han convingut la desafectació del contracte d’arrendament d’habitatge per a residència habitual i permanent d’acord amb les condicions previstes a la Llei 41/22, de l’1 de desembre, de mesures de protecció, d’estímul del mercat i de governança en l’àmbit de l’habitatge.

b) En el cas dels contractes d’arrendament d’habitatge per a residència habitual i permanent que es trobin en vigor però no en situació de pròrroga tàcita o forçosa a partir de l’1 de gener del 2023, l’import de la renda vigent en la data en què neix el dret de revisió es pot incrementar fins a un màxim del 2%, sempre que en el moment d’aplicar l’actualització hagi transcorregut, com a mínim, un any de vigència del contracte.

No obstant això, els contractes d’arrendament d’habitatge per a residència habitual i permanent acordats a l’empara de la desafectació del contracte d’arrendament d’habitatge previst a la Llei 30/2021, de l’11 de novembre, de protecció i de flexibilització del mercat d’arrendament d’habitatge, de les condicions essencials dels habitatges de preu assequible i de millora del poder adquisitiu, no són objecte d’actualització de la renda durant l’any 2023

LLEI 6/2023


7/2/2023